Registreren

×

Heeft u al een account? Klik hier om in te loggen!

Registreren als koper:

0,00 / yearRegistreren

Registreren als aanbieder:

500,00 / monthRegistreren

Privacy en Cookie beleid

Privacyverklaring Obligator per 29 mei 2019

Toepassingsgebied en begripsvorming

BBK | Capital B.V. en Obligator.nl (samen: Obligator) verwerken persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze dienstverlening voor bepaalde doelen. Met verwerken wordt bedoeld het verzamelen en/of het opslaan, wijzigen, raadplegen, verstrekken en wissen van persoonsgegevens.1 Deze privacyverklaring ziet niet op bedrijfsgegevens. Deze gegevens vallen niet onder de wettelijke regels voor privacybescherming.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met onze service desk, per mail via info@obligator.nl.

BBK | Capital B.V. Molenpad 5-7
1016 GL Amsterdam Nederland

KvK: 73904406
Btw:
Tel: +31(0)20 – 2265290

Obligator.nl is onderdeel van BBK | Capital B.V.

Inhoud en inwerkingtreding

Deze Privacyverklaring is in lijn met hetgeen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien er wijzigingen optreden in wet- of regelgeving die gevolgen hebben op ofwel de gegevensbescherming ofwel ons cookiebeleid wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

In deze Privacyverklaring leest u welke informatie Obligator verzamelt en waarom. U bent niet verplicht deze verklaring te lezen. Wij vragen u daarom ook geen toestemming akkoord te gaan met deze informatie. Dit document dient u slechts op de hoogte te stellen van de mate van gegevensbescherming die Obligator hanteert en het cookiebeleid.

1 Zie Art. 4 EU-AVG, lid 2 “verwerking”: en bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

GEGEVENSBESCHERMING

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? Persoonsgegevens zijn gegevens of data die iets over u zeggen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en bankrekeningnummer, maar ook andere gegevens die naar u kunnen worden teruggeleid, zoals uw telefoonnummer of IP-adres.
 2. WAAROM VERZAMELT OBLIGATOR PERSOONSGEGEVENS? Als platform hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Denk aan NAW-gegevens, maar ook uw bankrekeningnummer, BSN en identiteitsbewijs. Deze gegevens kan Obligator verkrijgen als u een formulier invult, of een brief of e-mail stuurt die deze informatie bevat. Wij kunnen u op grond van de wet slechts onze diensten aanbieden wanneer wij over deze gegevens beschikken. Daarnaast verzamelen wij ook informatie van onze klanten om marktonderzoek te kunnen doen en om onze diensten te kunnen optimaliseren. Dit doen wij door middel van anonieme gegevens en door het gebruik van enkele cookies. Ook als u de website bezoekt verstrekt u dus persoonsgegevens. Over cookies kunt u meer lezen in het cookiebeleid. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens krijgen van andere partijen. Wij kunnen bijvoorbeeld registers (KvK, BKR) of openbare bronnen raadplegen wanneer u een overeenkomst met ons aangaat.
 3. OP WELKE GRONDEN VERWERKT OBLIGATOR PERSOONSGEGEVENS? Wij verwerken uw persoonsgegevens indien wij hier een grondslag voor hebben. Obligator.nl verwerkt slechts uw gegevens op basis van één of meer van de volgende vier grondslagen: Overeenkomst Obligator.nl heeft uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld voor het openen van uw Obligator account of de verwerking van de aankoop van een financieel product). Indien u een vertegenwoordiger van een bedrijf bent en een overeenkomst met ons wilt aangaan gebruiken wij ook uw persoonsgegevens. In het verlengde kan ook sprake zijn van benodigde persoonsgegevens in het geval dat u een contactpersoon, bestuurder, UBO of aandeelhouder bent van een bedrijf waarmee Obligator.nl zakendoet. Wij gebruiken dan uw poonsgegevens om andere redenen dan voor het afsluiten of het uitvoeren van een overeenkomst. Wet Obligator houdt zich tevens aan de wettelijke regels die gelden voor een financiële instelling. Denk hierbij aan identificatie ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorisme, het registreren van gegevens in het kader van sluiten van transacties en opvragen van gegevens voor renseignering aan de Belastingdienst. Gerechtvaardigd belang Obligator.nl mag uw persoonsgegevens gebruiken indien daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Obligator verwerkt uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag slechts als er na een zorgvuldige beoordeling sprake is van een gerechtvaardigd belang. Deze afweging dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden. Een van deze afwegingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat Obligator.nl een efficiencyslag wil maken in het systeem.

Toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens niet op basis van de wet of op grond van een overeenkomst is toestemming nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het optimaliseren van onze dienstverlening. Heeft u bij ons een actieve account? Dan mag Obligator u bijvoorbeeld e-mails sturen voor marketingdoeleinden. Voor cookies vragen wij toestemming via onze website. Zie daarvoor het Cookiebeleid.

 1. HOE GAAT OBLIGATOR MET PERSOONSGEGEVENS OM? Aangezien Obligator.nl werkt met belangrijke en privacygevoelige, is gegevensbescherming van onze beleggers en derde partijen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Obligator.nl zorgt voor passende, actuele, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan een beveiligde internetverbinding (SSL) en een beschermde database. Alle Obligator.nl medewerkers en partijen waarmee Obligator.nl een samenwerking is aangegaan (bijvoorbeeld uitgevende instellingen) hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht en verwerken uw gegevens met veel zorg. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en slechts indien nodig gedeeld met een vertrouwde derde partij waarmee Obligator.nl een overeenkomst heeft. Obligator.nl zal slechts het minimum aan gegevens verstrekken aan een externe partij als nodig is om de overeenkomst die wij met u hebben te kunnen uitvoeren. Ten slotte is het ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met een toezichthouder wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 2. WELKE RECHTEN HEEFT U TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS? Recht tot inzage persoonsgegevens U kunt een afschrift van uw gegevens opvragen bij Obligator.nl. Obligator.nl zal deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken per e-mail verstrekken. Recht tot wijzigen, herzien of rectificeren persoonsgegevens Wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens bij ons niet correct zijn, kunt u Obligator.nl verzoeken deze te wijzigen. In sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens zelf aanpassen in uw online Obligator.nl account. Recht tot beperkte verwerking U kunt Obligator.nl verzoeken minder persoonsgegevens te laten verwerken. Obligator.nl zal hiermee instemmen indien zij niet op grond van overeenkomst of wet verplicht is tot verwerking van die persoonsgegevens. Recht op dataportabiliteit Het recht van dataportabiliteit is het recht om gegevens over te dragen. U kunt uw gegevens bij Obligator.nl op deze manier makkelijk doorgeven aan een andere dienst. Obligator.nl zal, voor zover mogelijk, het voor u makkelijk maken uw gegevens te hergebruiken of door te geven aan een andere organisatie. Recht op bezwaar U kunt in twee gevallen bij Obligator.nl terecht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is mogelijk indien er sprake is van direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. In het eerste geval kunt u bezwaar maken indien Obligator.nl u reclamepost stuurt zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ten tweede kan er sprake zijn bijzondere persoonlijke

omstandigheden waardoor u niet meer wil dat Obligator.nl uw gegevens verwerkt.

Recht tot verwijderen persoonsgegevens

U kunt Obligator.nl verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. In hoeverre Obligator.nl aan dergelijke verzoeken kan voldoen kan afhangen van het type informatie waarop het verzoek ziet.

Recht om een klacht in te dienen

Obligator hoort graag uw feedback en staat u graag schriftelijk te woord. Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Obligator.nl uw persoonsgegevens heeft verwerkt kunt u uiteraard bij Obligator.nl terecht. U kunt daarnaast ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u denkt dat er sprake is van een overtreding van de wet.

COOKIEBELEID

Obligator.nl is de beheerder van www.obligator.nl. Op deze website kan Obligator.nl verschillende cookies plaatsen.

 1. WAT ZIJN COOKIES? Een cookie of vergelijkbare techniek is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een cookie heeft een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Er zijn een paar soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies, socialmedia-cookies en cookies voor advertenties en relevante aanbiedingen. Cookies hebben daarnaast een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere cookies (bijvoorbeeld cookies met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan indien u deze niet van uw computer verwijdert. Hier leest u meer over welke cookies Obligator.nl gebruikt en het doel hiervan.
 2. WAAROM GEBRUIKT OBLIGATOR COOKIES? Obligator.nl kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • –  om u op een betere en persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten
  • –  om uw customer journey te verbeteren
  • –  om de website te verbeteren
  • –  om het gebruik van de website te analyseren
 3. WELKE COOKIES GEBRUIKT OBLIGATOR? Functionele cookies Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. U hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens in te vullen. Deze cookies houden eveneens bij welke financiële producten u in uw winkelwagentje heeft. Deze cookies optimaliseren de data die bijvoorbeeld nodig is bij het bestelproces en uw account.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgt Obligator beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor privacy. Met deze cookies kan Obligator bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen wij zo de website optimaliseren. Obligator.nl maakt hierbij onder andere gebruik van Google Analytics.

Voor onze functionele en analytische cookies worden IP-adressen verwerkt. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Voor functionele en analytische cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen.

 1. HOE LANG GELDT DE GEGEVEN TOESTEMMING VOOR COOKIES? Obligator.nl gebruikt slechts cookies die geen of weinig inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor is in principe geen toestemming van de bezoeker nodig. Desondanks wenst Obligator uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van deze gegevens. Obligator legt vast of u toestemming heeft gegeven een cookie te plaatsen. Ieder jaar krijgt u opnieuw de vraag of u de cookie accepteert. U kunt dan opnieuw uw toestemming geven voor het plaatsen van de cookie. Dit geldt ook voor cookies die langer dan 1 jaar geldig zijn.
 2. DEELT OBLIGATOR UW COOKIES MET ANDERE PARTIJEN? Nee. Obligator.nl maakt geen gebruik van diensten van andere partijen waarmee zij cookies deelt. Dit kan in de toekomst anders zijn en het cookie beleid kan derhalve aangepast worden.
 3. KUNT U COOKIES WEIGEREN? Indien u niet wilt dat Obligator.nl cookies op uw computer plaatst kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u aanpassen dat uw browser alle cookies weigert. Ten slotte kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u deze instellingen apart voor elke browser, computer of ander apparaat wat u gebruikt moet aanpassen.